Regulamin serwisu internetowego
www.magia-diety.pl
z dnia 1.08.2018

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.magia-diety.pl, zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu, prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Rejestracja lub złożenie zamówienia w Serwisie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Usługodawca – Poradnia Dietetyczna Magia Diety Milena Suchowiecka z siedzibą pod adresem ul. Łokietka 12, 12-100 Szczytno, NIP 7451845648
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie.
3. Usługa - produkty dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie.
4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem www.magia-diety.pl

§ 3 Warunki techniczne korzystania z serwisu
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności do dokonywania zakupów oraz do pobrania treści cyfrowych wymagane są:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta adresu e-mail,
posiadanie oprogramowania obsługującego pliki .pdf oraz .jpg

§ 4 Składanie i realizacja zamówienia
1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych jakimi są jadłospisy oraz e-booki.
2. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto i podane są w walucie polskiej (polski złoty).
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zapłaty za Usługę. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
4. W Serwisie uznawane są następujące formy płatności:
płatności elektroniczne (Przelewy24.pl)
przelew bankowy na nr konta: 40 1140 2004 0000 3702 7561 7622 Mbank, Poradnia Dietetyczna Magia Diety Milena Suchowiecka, w tytule kuracja dietetyczna, imię i nazwisko.
5. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni roboczych zamówienie uznaje się za nieważne.
6. Nabycie usługi przez Klienta o wartości powyżej 1 złotych wymaga uiszczenia płatności, natomiast przy zakupie jadłospisów również wypełnienia formularza diety online znajdującego się pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1M8__yIVU0abXG9yT-beHSnBHG_q9KoZQMT8WTgu1w8o/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true oraz w niektórych przypadkach wykonania zalecanych badań laboratoryjnych.
7. E-booki dostarczane są drogą mailową na adres mailowy Klienta w ciągu 24 godzin od nabycia. Jadłospisy są wysyłane na adres mailowy Klienta do 7 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wszystkich niezbędnych do tego danych zawartych w: formularzu diety online i zleconych badaniach laboratoryjnych, a także po potwierdzeniu przez Klienta proponowanego planu diety.
8. Jeżeli produkt wybrany przez Klienta zakłada jego wysyłkę częściami, poszczególne części będą przesyłane w z góry określonych przedziałach czasowych.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w jadłospisie, powstałe na skutek niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta formularza diety online.
10. Zakupiony indywidualny jadłospis można wykorzystać w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności, po tym czasie zamówienie uznaje się za zrealizowane.

§ 5 Odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Klienta,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie Usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy to również może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
4. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, traci prawo do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę odstąpienia od umowy zwróci on Klientowi otrzymane płatności.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6 Reklamacja
1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
2. Reklamację należy wysłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@magia-diety.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przeciwnym razie Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od daty doręczenia reklamacji.

§ 7 Rozwiązywanie sporów
1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest:
skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.
3. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania sporów Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 8 Prawa autorskie
1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
2. W ramach zakupionych Produktów Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Klient jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów:
udostępnianie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem,
publikowanie w jakikolwiek sposób całości Produktu lub jego części,
kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Klienta.
3. Klient zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

§ 9 Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.